Privacyreglement

Het Huis van Zuid – Psychotherapie voor kind en jeugd,

KvK nummer: 61693413 , gevestigd aan de Korhoenlaan 8, 3721 EC te Bilthoven is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Het Huis van Zuid is een eenmanszaak.

De therapeut is Nienke Smit-Zuidweg.

Contactgegevens:

Praktijkadres: Molenkamp 62, 3732 EV De Bilt

Postadres: Korhoenlaan 8, 3721 EC Bilthoven

www.hethuisvanzuid.nl

nienke@hethuisvanzuid.nl

+31 6 19 63 66 97

Contactgegevens van de NFG-functionaris gegevensbescherming (NFG-FG) Dhr. P. Offermans. Hij is bereikbaar via: fg@de-nfg.nl.

Waarom een privacyreglement

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op de werkzaamheden binnen Het Huis van Zuid. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor Het Huis van Zuid persoonsgegevens vastlegt. Het waarborgen van de privacy van cliënten en cursisten is uiterst belangrijk. In dit privacyreglement leest u welke informatie Het Huis van Zuid verzamelt en hoe deze informatie gebruik wordt.

Dossier

Voor een goede begeleiding van uw kind is het noodzakelijk dat ik, als uw begeleidende therapeut, een dossier aanlegt. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheid van uw kind en gegevens over eventueel uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de begeleiding noodzakelijk zijn en die Het Huis van Zuid, na uw expliciete schriftelijke toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Het Huis van Zuid spant zich in uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

• zorgvuldig omgaan met de persoonlijke en medische gegevens van u en uw kind.

• ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens van u en uw kind.

Uw therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in het dossier van uw kind.

Uw therapeut heeft wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt:

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming tenzij dit wettelijk anders is bepaald.

• Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid.

• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

• Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als Het Huis van Zuid om andere redenen gebruik wil maken van de gegevens van uw kind, dan zal Het Huis van Zuid u eerst informeren en expliciet uw schriftelijke toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntdossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Uw privacy op uw zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar kan declareren:

1. De naam en adresgegevens van uw kind

2. De geboortedatum van uw kind

3. De zorgverzekering en het polisnummer van uw kind

4. De datum van de begeleiding

5. Een korte beschrijving van de begeleiding, zoals ‘psychosociale begeleiding’ of ‘integratieve begeleiding’.

6. De kosten van het consult.