Informatie voor ouders

Wanneer je merkt dat je kind tegen iets aanloopt en er zelf niet meer uitkomt, ook niet door er met jullie of met vrienden over te praten, dan kan begeleiding door middel van integratieve counseling of therapie een goede keuze zijn. Het kan fijn zijn om ondersteund te worden door iemand die jullie niet kent en die dus onbevooroordeeld tegenover jullie situatie staat.

Counseling is kortdurende, oplossingsgerichte begeleiding voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die tijdelijk uit balans zijn. Binnen counseling wordt gezocht naar mogelijkheden om een moeilijkheid praktisch op te lossen. De nadruk ligt hier op het denken en doen. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met cognitieve gedragstherapie, rollenspellen en ontspanningsoefeningen. De begeleiding bestaat uit ongeveer 10 sessie van een uur, afhankelijk van de hulpvraag van je kind.

Therapie is meer gericht op het verkennen en uitdiepen van de moeilijkheid van je kind. Bij psychotherapie is er naast het denken en doen ook aandacht voor emoties en ruimte voor vragen als ‘wie ben ik?’ of ‘wat vind ik belangrijk in het leven?’. De therapievormen zijn hierdoor intensiever. Tijdens therapiesessies kunnen onverwerkte trauma’s naar boven komen en verwerkt worden in een veilige omgeving. Hierdoor kan op een dieper niveau een oplossing worden gevonden voor de moeilijkheid van je kind.

Voor integratieve counseling en therapie is geen verwijzing nodig van een huisarts of van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Er is geen wachtlijst. Uiteraard zijn gesprekken vertrouwelijk.

 

Wat is integratief?

Het Huis van Zuid werkt integratief. Dit betekent dat je kind centraal staat, en niet één bepaalde methode of werkwijze. Integratief betekent dat er op verschillende niveaus wordt gekeken naar de moeilijkheid van een kind: fysiek, cognitief, sociaal-emotioneel en spiritueel. Je kind wordt  gezien als mens met unieke gedachten, emoties en gedragingen. Ook de lichamelijke gesteldheid en de omgeving (school, ouders, vrienden) spelen een belangrijke rol. Al deze aspecten zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Aangezien elk kind uniek is met een geheel eigen individuele manier van ontwikkelen, wordt de begeleiding op maat aangeboden. Dat gebeurt door verschillende invalshoeken en methoden geïntegreerd te gebruiken, precies die methoden en invalshoeken die bij het betreffende kind en zijn of haar hulpvraag passen.

Door middel van gesprekken en activiteiten krijgt je kind de ruime om zichzelf beter te leren kennen. Hierdoor kan je kind zijn kwaliteiten (her)ontdekken en verder ontwikkelen om zo tot eigen oplossingen te komen voor de moeilijkheid die hij of zij ervaart. De gedachte hierachter is dat ieder kind, bewust of onbewust, zelf weet wat hij nodig heeft om zijn moeilijkheid op te lossen.

Het Huis van Zuid werkt met begeleidingsvormen die zijn ontwikkeld door artsen, psychiaters en psychologen. Dit zijn onder andere: Cognitieve gedragstherapie, Rationeel Emotieve Therapie (RET), inzichtgevende therapie (psycho-educatie), Persoonlijkheidstypologie (Carl Jung), Gestalttherapie (Fritz Perls), Contextuele systeemtherapie (Iván Böszörményi-Nagy), Gezinstherapie (Salvador Minuchin) en de Axenroos (Ferdinand Cuvelier).

 

Voorbeelden waarbij begeleiding kan helpen:

Sociale vaardigheden
• Je kind heeft last van verlegenheid.
• Je kind vindt het moeilijk vrienden te maken en vraagt zich af hoe hij dat kan doen.
• Je kind durft niet voor zichzelf op te komen en wil dit graag leren.
• Je kind heeft weinig zelfvertrouwen.
 
Faalangst
• Je kind is bang om fouten te maken.
• Je kind krijgt een black-out tijdens toetsen en proefwerken.
 
Pesten of gepest worden
• Je kind wordt gepest op school of in de buurt.
• Je kind is zelf een pester en wil dit niet meer zijn.
 
Het verwerken van nare gebeurtenissen
• Ziekte.
• Echtscheiding.
• Verhuizing.
• (Chronische) ziekte of overlijden van een dierbare.
 
De puberteit
• Je kind heeft veel ruzie met één van de ouders en heeft hier last  van.
• Je kind zit niet lekker in zijn vel en weet niet goed waarom dat is.
• Je kind voelt zich somber en heeft hier last van.
• Je kind piekert en maalt veel en heeft hier last van.
 
Omgaan met bijzondere eigenschappen
• Je kind vindt het lastig om te gaan met een bijzondere eigenschap, zoals hoogbegaafdheid, ADHD, genderidentiteit, autisme of een chronische ziekte.
• Je kind heeft een licht verstandelijke handicap en vindt het lastig deze te accepteren.
 
Omgaan met spanning en stress
• Leren ontspannen.

 

Vanzelfsprekend kunnen er ook andere dan bovengenoemde signalen zijn die erop kunnen wijzen dat uw kind tijdelijk niet in balans is en wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

 
 

Werkwijze

 
Aanmelding
Er is geen verwijzing nodig van een huisarts of van het bureau voor Jeugd en Gezin. Ook is er geen wachtlijst. De praktijk is per telefoon en per mail bereikbaar.
Na de aanmelding ontvangt u een begeleidingsovereenkomst waarin de voorwaarden worden toegelicht. Na een akkoord hierop, wordt het eerste gesprek ingepland. Dat is het intakegesprek.
 
Intake
Nadat er contact is geweest per email of telefoon, vindt een intakegesprek plaats. Afhankelijk van de leeftijd of de wens van je kind vindt de intake met of zonder ouders plaats. Het intakegesprek staat in het teken van een wederzijdse kennismaking, we kijken of ‘het klikt’. Het is belangrijk dat je kind zich prettig voelt in het contact. In de intake wordt besproken waar je kind tegenaan loopt en wat hij of zij wil leren of anders wil doen in zijn leven. Oftewel: de hulpvraag wordt in kaart gebracht. Vervolgens zal een passend begeleidingsvoorstel worden gedaan. Wanneer je hiermee instemt, kan de begeleiding starten.
 
Sessies
Wanneer de hulpvraag van je kind geschikt is voor integratieve counseling of therapie, worden de sessie gepland. Elke sessie duurt een uur. Bij counseling bestaat de begeleiding doorgaans uit maximaal 10 sessies, uiteraard is dit afhankelijk van de hulpvraag van je kind. Aangezien psychotherapie een intensievere vorm van begeleiding is, is de begeleidingsperiode langer. Gemiddeld gaat het om 12 tot 15 sessies. 
Tijdens de sessies wordt aandacht besteed aan de denk- en leefwereld en aan het gevoelsleven van je kind. Er wordt gepraat en er wordt gewerkt met spel en spelmateriaal, verhalen en kunstzinnige activiteiten die aansluiten bij het niveau en de interesses van je kind. Op deze manier ontdekt het kind hoe hij handelt, wat hij kan en wat hij moeilijk vindt. Je kind leert te vertrouwen op zichzelf en ontdekt dat hij zelf in staat is om moeilijkheden het hoofd te bieden en op te lossen.
 
Oudergesprekken
Wanneer het van belang is voor de ontwikkeling van je kind, kan het zijn dat er ook een of meerdere oudergesprekken plaats vinden.
 
Afsluiting
Tijdens de laatste sessie wordt een afsluitend gesprek gevoerd met je kind. In dit gesprek wordt gekeken naar de behaalde doelen en naar de eventuele vragen die er zijn met betrekking tot de toekomst.